Araştırmanın Genel Planı ve Yöntemi

Projemizin ihtiyaç analizi çalışmaları için geliştirilen anket sorularımızın Google form veritabanına aktarım işlemi tamamlandıktan sonra SOS uygulamasının mevcut yeterliliğini ve geliştirilebilirlik yönlerini değerlendirmek amacı ile kullanıcılarımıza google formlar aracılığı ile çeşitli sosyal media mecraları aracılığı ile ilettik. (Facebook, Instagram ve Twittter ). SOS uygulamasının uluslararası olması özelliğinden ötürü anket sorularımızıda İngilizce olarak geliştirdik ve sunduk. Anketimizi doldurma süresi 5-10 dakika arasında sürmüştür.Araştırmamızın verileri IBM SPSS 28. Versiyonu ile analiz edilmiştir.

Demografik Ülke Bilgisi

Anket çalışmamıza 40 kişi katılmıştır ve 3 ü soruları rastgele cevapladığı tespit edilip outliers olarak analizmizde rapor edilmiştir. .Anket sorularına verilecek olan her türlü rastgele ve eksik cevaplar çalışmamızın hariç tutulma ( exclusion criteria ) kriterlerinden birisidir. Anket çalışmamıza toplamda 21 ülkeden katılım sağlanmıştır. Katılımcılarımızın yaş ortalaması 23 tür. Tablo 1 Anket katılımcılarımıızn ülkelerini göstermektedir. Bangladeş %2.7, Cambodia %2.7, Etiyopya %2,7 Finlandiya %2.7 Fransa %4.8, Gambiya %2,7 , Macaristan %5,4, ırak %2,7, Iran %2,7 ,Litvanya %5,4 Lübnan %8,1 , Malezya %2,7 Filistin % 2,7 Suriye %2,7 Türkiye %.8 1 Uganda %2.7 Ukrayna %2,7 Uygur %2.7, ürdün %2,7. Tanımlayıcı analiz sonucumuzda Sos uygulaması anketine katılan 37 ülke vardır. Uygulamıza %8.1 oranıyla Lübnanlı öğrenciler arasında popular olduğunu Lübnandan sonra Yerel Türk öğrenciler taradından da yaygın olarak kullanıldığını anlamaktayız. Litvanya %5.4 ve Macar öğrenciler %5.4 ile 3.sırada yer almaktaıdr.. Yaptığımız anket çalışmaları sonucunda Ülke profillerine baktığımızda bu ülke öğrencilerinin YTB burs ülkeleri arasında olduğunu ve YTB araclığı ile gelmiş ve ülke , kültür adaptasyonu ve gerekli resmi belgelerin hazırlanması konusunda uygulamamızdan faydalandığını öngörmekteyiz.(YTB, 2021).

Katılımcı Yaş Aralığı

Elde ettiğimiz veriler neticesinde uygulamamızı kullanan yaş aralığının ortalaması 22,29 bulunmuştur. Ortalamanın 22 olması uygulmamızın üniversite öğrencileri taradından daha sık kullanıldığını öngörebiliriz. Uygulamamız seçeneklerinde yer alan bilgiler ve özellikler konaklama bulma, yol bulma, Erasmus imkanları, ülke adaptosyonunu hızlandırıcı bilgiler ve gidilen ülkenin resmi belgelerinin naısl elde edileceği üzerinedir. Örneğin Oturum kartı yenileme, Sağlık sigortası için gerekli olan bilgiler ve vergi numarası başvurusu yapma gibi yabancı öğrencilerin ihtiyacı olan bilgileri içermektedir.

Anket Sorularına Verilen Cevaplar

Soru 1

Eğitimsel zorluklar sizler için nedir?

A. Bürokrasi
B. Dİl
C. Ekonomik zorluklar
D. Diğer
E. Kültürel farklılıklar ve adaptasyon problemleri

Anketimizin ilk sorusu eğitim sürecinde öğrencilerin en fazla karşılaştığı problemlere hitap etmektedir. Elimizdeki verilerden elde ettiğimiz sonuçlara göre öğrencilerin en fazla zorluk yaşadığı durumun %32 lik oranla dil problemi olduğunu görmekteyiz, ikinci zorluğun %29.73 lük oran ile ekonomik zorluklar, %16 oran ile bürokratik zorluklar %16.22 diğer problemler %5,41 kültürel zorluklar ve %2.70 oranında akademik problemler olduğunu görmekteyiz. Anket sonuçlarımızı dahada detaylandırdığımız da akademik zorlukları ifade eden %2.70 ile Macar.Dil problemini yurt dışında okuyan ortadoğu ve afrika ülkelerinin tecrübe ettiğini görmekteyiz (Litvanya,Etiyopya, Gambia, Filistin, Kamboçya, Uganda, Irak,Kazakistan ,Irak ve İran. Ekonomik zorluklar ile ise daha çok Türk, fransız,lübnan,litvanya ve Macar öğrencilerinin karşılaştığını anlamaktayız. Kültürel zorlukları daha çok yaşayanlar ise Türkler ve Ukraynalılardır. Anket sonuçlarımızdan da anlaşılacağı gibi dil probleminin diğer problemler arasında en yüksek sırada olduğunu görmekteyiz. Dil problemi yaşayan öğrencilerin Orta doğu ve Afrika ülke vatandaşları oldukları yukarıda belirtilmiştir. Türkiye ye yurt dısından okumaya gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dil problemi yaşadığını işaretleyen ülke vatandaşlarıdır. Anket sonuçlarımız Türkçenin üzerine daha çok durulması gerektiğini işaret etmektedir. Bu durumun üniversitelere bildirilmesi yabancı öğrencilerin eğitim kaygısını azaltacağı düşünülmektedir.

T-Test İstatiksel Yorumlama

T-test analiz sonuçlarımıza göre 21 -22 yas grubu akademik ve kültürün 22-23 yaş grubu bürokrasi, ekonomi ve dilin eğitimde yaşanılan engeller olduğunu belirtmişlerdir.

Soru 2

Deneyimlediğiniz en önemli zorluk neydi?

A. Çalışma olanakların azlığı
B. Burs bulma
C. Dil zorluğu
D. Öğretmenlerin zorlukları (öğretmenlerle iletişim, öğretim yöntemleri ve öğretim elemanlarının etkileşimleri, ödev ve sınavların işlevselliği vb.
E. Kayıt için gerekli olan belgeler
F. Kültürel zorluklar
G. Ulaşım
H. Oturum kartı alma
I. Konaklama
J. Denklik

Deneyimlediğiniz en önemli zorluk neydi sorusuna katılımcılarımızın %35,4 ü burs bulma konusunda zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir %13.5 i dil problemleri %10.8 okul eğitimi %8.1i eğitim verenler ile anlaşma konusunda kültürel anlamda veya ödevler anlamında, zorluk yaşadıklarını % 5,4 ü konaklama bulma, oturum kartı alma,resmi dökümanlar,denklik konularında %2,7 si ulaşım, politik engeller konusunda en sık problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Uygulamamızın gelişim süresince en fazla burs olanaklarının geliştirilmesi konusuna ağırlık vermemiz gerektiğini anlamaktayız. Hali hazırda uygulamamız çeşitli burs olanaklarını öğrencilerimize Lisans, Yüksek lisans ve Doktora bursları olarak sağlamaktadır.

Soru 3

Öğrencilerin ihtiyaçlarını kolaylaştıracak bir mobil yazılımda neler olmalı?

A. Nasıl burs bulunacağı
B. Nasıl konaklama bulunacağı
C. Kültür entegresyon bilgisi
D. Üniversitelerin tanıtılması
E. Visa,oturum kartı bilgisi
F. Öğrenci haklarının kazınılıp ve kaybedilmesi
G. Dil bilgisi
H. Üniversiteler hakkında bilgi

Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda Sos mobil uygulamamızın hangi yönde daha fazla geliştirmemiz gerektiği noktasında öncelikli olarak %62.1 ile burs bulma olanakları % 13.51 ile dil kolaylaştırıcı bilgileri, %8.1Universite bilgileri, %5.41 vize ve oturum kartı bilgileri %2.4 kültürel entengresyon bilgileri %2.4 öğrenci hakları bilgisidir.

Soru 4

Taslak aşamasında olan SOS başvurusu için puanınız nedir?

Taslak aşamasında olan Sos mobil uygulamasının şuanki verimliliğini test etmek amacıyla katılımcılarımıza sorduğumuz soruda katılımcılarımızın %44,12 si 4 puanını ,% 32,5 i 5 puanını,%11,76 sı 3 puanını %8,82 si 1 puanını ve % 2,94 ü 2 puanını vermiştir. Güncel değerlendirme skorlarına baktığımızda ve uygulamamızın taslak halinde olduğunuda göz önünde bulundurduğumuzda şuanlık faydalı olduğunu anlamaktayız. Taslak halinden sonrakatılımcılarımızın da verdiği cevağlara göre Sos mobil uygulamamızı revise edip en yüksek şekilde fayda sağlayabilmesini hedeflemekteyiz.